Vedtægter

Vedtægter i Ringsted Hardball Club

 

Nedenstående vedtægter er vedtægterne for Ringsted Hardball Club.

Vedtægterne er foreningens retningslinier og formålsdefinition og udgør derfor rammerne hvori foreningen skal drives af bestyrelsen.

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Ringsted HardBall Club, forkortet RHC og Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubben er stiftet i år 2000.

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle og skabe kontakt mellem interesserede i hardball. Klubben henvender sig primært til personer over 16 år.

 

§ 3 Medlemskab af organisationer

Stk. 1: Ringsted Hardball Club er medlem af DGI Vestsjælland, og dermed undergivet dennes love og bestemmelser.

 

§ 4. Opgaver

A. Klubbens opgaver er:

- At samle og skabe kontakt mellem interesserede i hardball.

- At give en "action"præget motionsaktivitet.

- At give medlemmerne et socialt netværk.

- At give medlemmerne kendskab til disciplin.

- At give "klubløse" unge et alternativ til de eksisterende klubber.

- At forhindre klubbens medlemmer i at begå småkriminalitet.

- At give medlemmerne et åbent forum, hvor de bliver respekteret.

- At tilbyde konkurrencer, så medlemmerne kan få selvtillid gennem deres kunnen.

 

B. Hvordan gør klubben dette:

- At arrangere klubaftner for medlemmer

- At arrangere weekendarrangementer

- At arrangere udflugtsture

- At arrangere specielture sammen med evt. spejdere og lign.

- At deltage i konkurrencer sammen med andre klubber.

 

§ 5. Medlemskab

A. Som medlem kan optages enhver der er fyldt 16 år, når andragende herom rettes til klubbens bestyrelse, og denne godkender optagelsen.

B. Ingen der er udelukket pga. kontingentrestancer kan optages før restgælden er betalt.

C. Optagelsen af nye medlemmer under 18 år, kan kun ske med tilladelse fra den pågældendes forældre eller værge.

D. RHC forbeholder sig muligheden for at kræve betaling af spillere som ikke er medlemmer af RHC for deltagelse i arrangementer RHC afholder. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år frem, og betalingen foretages til arrangementets spilleleder som hurtigst muligt efter afholdelsen skal sørge for at de indbetalte penge overdrages til kasseren.

E: RHC kan fritage medlemmer af andre foreninger fra at betale for deltagelse i RHCs spil, ved at indgå aftaler med udvalgte foreninger hvis medlemmer derefter ligestilles med RHCs medlemmer angående betaling. RHCs bestyrelse er ansvarlig for indgåelse og vedligehold af disse aftaler.

 

§ 6. Kontingent.

A. Kontingentet forfalder til betaling d. 10. januar og gælder for perioden 1. januar til 31. december i betalingsåret.

B. Medlemmer er forpligtede til selv, uden opfordring, at indbetale de her omtalte ydelser rettidigt til klubbens kasserer. Hvis RHC ikke har modtaget et medlems betaling den 10. januar, sender bestyrelsen medlemmet en skriftlig rykker og betalingen pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Hvis RHC ikke har modtaget betalingen den 20. januar betragtes medlemmet som udmeldt. Rykkergebyret regnes som kontingent restance efter udmeldelse, og et medlem som udmeldes på denne måde skal betale det skyldige beløb hvis vedkommende søger optagelse i RHC igen, jvf. §4 stk. B.

C. Kontingentets størrelse fastsættes på klubben generalforsamlinger og kan kun ændres på disse.

D. Ved betaling af kontingent ved indmeldelse betales for årets påbegyndte resterende kvartaler, med 25% af årskontigentet pr. kvartal.

 

§ 7. Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og udleveret udstyr tilbageleveres til klubben, samt restgæld betales. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

§ 8. Eksklusion

A. Ethvert medlem der, efter bestyrelsens skøn, gentagne gange overtræder klubbens regelsæt eller opfører sig uansvarligt uden for klubben, hvorpå det skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid, af bestyrelsen, idømmes karantæne.

B. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Ekskludering kræver dog at mindst ¾ af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 4 personer, har stemt for eksklusionen. Medlemmet skal dog inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremfører sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling, evt. ekstraordinær generalforsamling.

C. I alle tilfælde hvor eksklusion skal behandles på generalforsamling har vedkommende krav på at få besked min. 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har ret til at deltage og forsvare sig selv på denne. Spørgsmål om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægter jf. § 12.

 

§ 9. Bestyrelsen

A. Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse. Klubben tegnes af formand, næstformand og sekretær.

B. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal og min. 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år og genvalg er muligt. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer der er fyldt 18 år, som på valgtidspunktet har været aktivt medlem i min. 6 måneder og som har betalt rettidigt kontingent i den forløbende kontingentperiode.

C. Medlemmer mellem 16 og 18 år repræsenteres af ungdomslederen, som udpeges af de unge mellem 16 og 18 år på generalforsamlingen for en periode på et år.

D. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

E. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kun beslutningsdygtig, når et flertal - heriblandt formanden el. næstformanden - er til stede.

F. Nedenstående poster bør besættes.

Posterne formand, næstformand og kasserer kan ikke bestrides af samme person.

 

På valg samme år (ulige år):

Formand

Bestyrelsesmedlem nr 1.

 

På valg efterfølgende år (lige år):

Næstformand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem nr 2.

 

På valg hvert år:

Ungdomsleder

 

§ 10. Særlige bestemmelser

A. Medlemmerne er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.

B. Medlemmerne er forpligtet til at yde klubbens ledelse bistand og give alle relevante oplysninger, der måtte forlanges af den enkelte.

C. Ethvert medlem skal til enhver tid holde sin bestyrelse underrettet om sit navn, postadresse, email adresse og telefonnummer.

D. Bestyrelsen skal til enhver tid overholde at tavshedspligtige oplysninger ikke kommer ud til personer, der ingen ret har til disse oplysninger.

E. Ved al skriftlig henvendelse kan bestyrelsen selv vælge om henvendelsen sker ved post eller email.

 

§ 11. Regnskab

A. Regnskabsåret følger kalenderåret.

B. Regnskabet skal revideres af klubbens revisor.

C. Kassereren skal på forlangende udlevere klubbens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante kassebeholdning til klubbens formand, næstformand og revisor.

D. Kassereren bør ikke have større kontantbeholdning liggende. Det til enhver tid overskydende beløb indsættes på klubbens konti, fra hvilke der kun kan hæves efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.

E. Til revision af klubbens regnskab vælges på generalforsamlingen en revisor. Dette valg gælder for 1 år. Revisoren bør være medlem af klubben og må ikke være valgt til bestyrelsen. Der afgøres også på generalforsamlingen om revisoren skal være kritisk. Revisoren bør være indforstået med at der bør indgå uanmeldt kontrol af regnskaberne.

 

§ 12. Generalforsamling

A. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

B. Klubbens generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned.

C. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter :

 

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Valg af stemmetællere.

Bestyrelsens beretning.

Regnskab.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.

Valg af ungdomsleder.

Valg af revisor.

Evt.

 

D. Afstemningen skal ske ved håndsoprækning, dog skal der på begæring fra en person af de stemmeberettigede foregå skriftlig afstemning.

E. Kun medlemmer som ikke har en kontingentrestance kan afgive stemme og kun ved tilstedeværelse, dvs. der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

F. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

G. Ved stemmelighed stemmes der om.

H. Kun valgbare medlemmer kan vælges til bestyrelsen. (se § 8, pkt. B)

I. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

 

§ 13. Indkaldelse

A. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden/ næstformanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden udsendes senest 8 dage før afholdelse.

B. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

 

§ 14. Vedtægtsændringer

Ændringerne i vedtægterne kan kun ske på en lovlig varslet generalforsamling og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Dersom der ikke er 2/3 stemmer for forslaget kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 stemmer for, uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.

 

 

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling

A. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsler som angivet for den ordinære generalforsamling.

B. Den ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom.

C. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles senest 2 uger efter evt. begæring herom er fremsat og afholdes senest 6 uger efter begæring.

 

 

§ 16. Nye sportsgrene

Nye sportsgrene kan optages i klubben efter godkendelse af klubbens bestyrelse.

 

 

§ 17. Gældsætning.

A. Bestyrelsen skal altid påse, at regler for forpligtigelse overfor tredjemand overholdes.

B. Bestyrelsen kan efter behov oprette diverse bankkonti / postgirokonti.

C. Optagelse af lån og kassekreditter kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning.

D. Større indkøb over 5000.- samt evt. afbetalingskontrakter skal altid bemyndiges af generalforsamlingen eller den ekstraordinære.

 

§ 18. Hæftelse.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 19. Opløsning.

A. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en lovlig indkaldt generalforsamling.

B. Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemme berettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.

C. I tilfælde af klubbens ophør bindes økonomiske aktiver i 5 år, hvorefter de tilfalder en lignende klub eller ungdomsorganisation i Ringsted kommune som generalforsamlingen beslutter.

Copyright @ Ringsted Hardball Club

Find os på Facebook